หมวดยอดนิยม : แท็บเล็ต , โน๊ตบุ๊ค , ขายสุนัข , จักรยาน , กระเป๋า , พระเครื่อง , รถมือสอง , รองเท้า , รถจักรยานยนต์ , อุปกรณ์สำนักงาน


หมวด : ทัวร์ ที่พัก ตั๋วบัตร

ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ชมภูเขาอวตาร ตามรอยหนังดังเรื่อง\\\\\\\\
ราคา : 28,900 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ก.พ. 2554 15:41:05
วันที่ประกาศ : 4 ต.ค. 2553 12:01:28
เข้าชม : 554 ครั้ง
IP : 115.87.213.1xx


ชื่อผู้ประกาศ :
beehappy

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
026429003

โทรศัพท์มือถือ :
0819100921

ที่อยู่ :
ดินแดง

จังหวัด :

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า


ลบ   อัพเดท   แก้ไขประกาศ
แก้ไขรูป
ทัวร์ จาง เจี่ย เจี้ย

เที่ยวจางเจี่ยเจี้ย ชมภูเขาอวตาร ตามรอยหนังดังเรื่อง"AVATAR" เที่ยวกวางเจา พิพิธภัณฑ์ดร.ซุนยัดเซ็น พักโรงแรม 4 ดาว + บินภายใน เที่ยว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CZ เดินทางวันที่ 23-27 ก.พ. 54 ท่านละ 28,900 บาท
ย้อนร้อยไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว มีนักถ่ายภาพท่องเที่ยวชาวจีน ได้นำภาพถ่ายของแท่งหินประหลาดขนาดมหึมาที่พุ่งขึ้นสู่ฟ้า สูงเหนือพื้นดินเกือบ 200 เมตร เรียงรายซ้อนกัน ออกเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก และไม่นานก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังและลือชื่อว่างดงาม เรียกขานนามในปัจจุบันว่า "อุทยานแห่งชาติจางเจี่ยเจี้ย"

วันแรก สุวรรณภูมิ -กวางเจา-พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น -จางเจี่ยเจี้ย .

09.40 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เค้าเตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และช่วยเหลือเช็คอินตั๋วที่นั่งและสัมภาระ
11.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ362
15.15 น. ถึงสนามบินกวางเจา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย เมืองกวางเจา ซึ่งเป็นเมืองเอกตั้งอยู่ภายใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อันลือชื่อมาแต่โบราณเล่าลือจนถึงปัจจุบันว่ามีเทวดา 5 องค์ สวมเครื่องแต่งกาย 5 สี ขี่แพะ 5 สีควบรวงข้าวมาให้ชาวบ้านเพราะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ มอบความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล จึงได้รับการขนานนามว่า "เมืองแพะ" บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเดินทางต่อไปจางเจี่ยเจี้ย
20.10น. เดินทางสู่ เมืองจางเจี่ยเจี้ย โดยเที่ยวบินที่ CZ3381
21.35น. ถึงท่าอากาศยานจางเจี่ยเจี้ย หรือเมืองต้าหยง(ชื่อเก่า)ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางตอนใต้เป็นพื้นที่ลักษณะโดดเด่นด้าน พี้นที่กว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7 % ของพื้นที่เป็นป่าไม้ ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ เมื่อ ค.ศ.1982 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ วนอทุยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และ ภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายกว่า 3,000 ยอดและสูงกว่า 200 เมตร ยังมีช่องแคบ,ลำธาร,และน้ำตก,มีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ.1992 จากองค์การ UNESCO พักที่ GEN LI HOTEL (4 ดาวหรือเทียบเท่า)

วันที่สอง จางเจี่ยเจี้ย -เขาเทียนจื่อซาน(นั่งกระเช้า)-สวนเฮ่อหลง-ภาพเขียนสิบลี้-ร้านบัวหิมะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน(เขาจักรพรรดิ์) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเอี๋ยนเจี่ยเจี้ย ด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชีย สูง 326 เมตร(ลงด้วยกระเช้า) พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า ต่อจากนั้นนำท่านไปยัง เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนต์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันสวยงาม แสนประทับใจ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจีย และมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวบนยอดเขา สวนสาธารณะแห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วนโดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก และพฤกษานานาพันธ์ มีรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการ เช่น พู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะและในบางครั้ง ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอีกด้วย
ทำให้นักทัศนาจรเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่แดนสวรรค์ อีกทั้งยังมี ลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ท่านเฮ่อหลง จากนั้นนำท่านเดินทางลงเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้า
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ภาพเขียนสิบลี้ (Shili Gallery)คือช่องเขาแคบ ๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซาน ถูกบีบด้วยภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน นำท่านชมยาบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นยาที่ใช้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ นำชมร้านผ้าไหม ไหมจีนที่มีชื่อเสียงมานานนับหลายร้อยปี จนได้เวลาสมควร
ค่ำ บริการอาหารค่ำณ ภัตตาคาร พักที่ GEN LI HOTEL(4ดาวหรือเทียบเท่า)

วันที่สาม จางเจี่ยเจี้ย - หวางซือจ้าย(นั่งกระเช้า)-ลำธารแส้ม้าทองคำ -ร้านมีด-ร้านชา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ เขาสิงโตเหลือง "หวงซือจ้าย" ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เทือกเขาแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 83,000 ไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร ที่เขาสิงโตเหลืองนี้มีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่นไปตามแนวหน้าผา ที่นี่คือบริเวณธรรมชาติมหรรศจรรย์แห่งหนึ่งของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ "จาง เจี่ย เจี้ย" ปรากฏอยู่เบื้องหน้า มียอดเขาสูงนับไม่ถ้วน โผล่ขึ้นมา บางลูกคล้ายบอนไซ บางลูกเหมือนดาบแหลมมหึมาปักอยู่ทั่วไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย์ ยอดเขาประตูศักดิ์สิทธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค์ เขาเสาเข็มมหรรศจรรย์แห่งท้องสมุทร เขาเสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ฯลฯ หวงซือจ้ายเป็นจุดท่องเที่ยวสุดยอด ยามที่ยอดเขานับร้อยเหล่านี้ถูกคลอเคลียด้วยหมอกบาง ๆ ทิวทัศน์ที่ท่านมองเห็นอยู่เบื้องหน้า เป็นความสวยงามสุดพรรณา มีผุ้คนไม่น้อยเปรียบเปรยว่างดงามเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์ ถ้ามาจางเจี่ยเจี้ยแล้วท่านไม่ขึ้นหวงซือจ้ายก็เสมือนหนึ่งท่านมาไม่ถึง ได้เวลาสมควรนำท่านลงจากภูเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทองจางเจี่ยเจี้ย ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางวงกตด้วยระยะทางยาว 7.5 กิโลเมตร ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งจะมี ภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตา ตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น ผาแส้ม้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารลอดสี่ทวาร ฯลฯ ทั้งยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ ประดับประดา ดูสวยงามเหมือนเดินเที่ยวเล่นอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย จากนั้นนำท่านแวะชมร้านมีด ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน นำท่านช๊อปปิ้งของฝากที่ร้านชา ที่มีชื่อเสียง ชิมชาอวู่หลง ชามะลิ ฯลฯ ชาทุกชนิดล้วนแล้วแต่เป็นชาที่มีชื่อเสียงมานาน
ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ GEN LI HOTEL (4 ดาว หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่ ทะเลสาปเป่าฟงหู -เทียนเหมินซาน-กวางเจา .

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบเป่าฟงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนภูเขาสูงที่หาดูได้ยาก เนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกตาร์ น้ำลึก ถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตร ล้อมด้วยยอดเขา ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ดื่มด่ำกับธรรมชาติเก็บภาพประทับใจ
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้า)ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยาน จางเจี่ยเจี้ย 8 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้เป็นเขตพัฒนาใหม่ของเขตท่องเที่ยว อู่หลิงหยวน-จางเจี่ยเจี้ย (Wulingyuan-Zhangjiajie) เป็นที่ตั้งของภูเขาใหญ่คล้ายจอมปลวก แต่มุมหนึ่งจะเป็นโพรงถ้ำ ที่มองคล้ายช่องหน้าต่าง หรือช่องประตูขนาดมหึมา อันเป็นที่มาของชื่อ เทียนเหมินซาน(Tianmen Shan) แปลว่า ภูผาประตูสวรรค์(heaven Gate Mountain)
ภูเขาหินปูนที่โดดเด่น มีความสูงถึง 1,518 เมตร ขอบนอกเป็นหน้าผาชัน มีภูมิทัศน์เสมือนคลื่นภูเขาสลับซับซ้อน ทำให้เกิดภาพดั่งสรวงสวรรค์ในจินตนาการ นำท่านขึ้นกระเช้าที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร สร้างสูงจากพื้นดิน 1,279 เมตร ระหว่างทางขึ้น ชมทัศนียภาพของภูมิประเทศที่หลากหลาย จากพื้นราบสุ่แนวนาขั้นบันได เหนือเส้นโค้งอันคดเคี้ยว 99 โค้ง เลียบหน้าผาชันอันสวยงามราวกับภาพวาดของจีน เมื่อขึ้นสู่ด้านบน ชมความงามของภูผานับร้อยยอดขึ้นสู่ภูผาประตูสวรรค์ เดินขึ้นบันได 999 ขั้น สู่ช่องเขาประตูสวรรค์
ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสุ่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกวางเจา
22.25น. เดินทางสู่สนามบินกวางเจาโดยสายการบิน CZเที่ยวบินที่ CZ3382
23.55น. ถึงสนามบินกวางเจานำท่านเข้าสู่ที่พัก CANTON HOTEL(4ดาวหรือเทียบเท่า)

วันที่ห้า กวางเจา -อนุสาวรีย์ 5 แพะ - ถนนเป่ยจิงลุ่ .

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น (Dr.Sun Yat Sen Memorial) สร้างเพื่อรำลึกถึง ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือว่าเป็นบิดาของคนจีนยุคใหม่ เป็นผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของ สาธารณรัฐประชาชนจีน พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น สร้างเสร็จในปี 1972 สร้างเพื่อระลึกถึงวัดเกิดร้อยปี โครงสร้างภายนอกเลียนแบบวังจีน หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีเหลือง ภายในมีหอประชุมใหญ่ ห้องสมุด ดร.ซุนยัดเซ็น ห้องภาพ และห้องบรรยาย ในห้องโถงมีรูปปั้น ดร.ซุนยัดเซ็น
ที่ทำจากทองแดงแท้ สูง 5.8 เมตร ฐานสูง 3.1 เมตร ลานกว้างหน้าหอ เป็นที่ชุมนุมเที่ยวเล่นของชาวไทเป โดยเฉพาะช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ นำท่านชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางเจามีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งใช้หินแกรนิต 120 ก้อน และสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอย ตามโบราณเล่ากันว่า สมัยโจยีหวาง มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกัน ขึ้นแพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวมา 6 รวง จากสวรรค์มาสู่เมืองมนุษย์ และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวกวางเจา พร้อมทั้งอวยพรให้คนกวางเจาพ้นจากความอดอยากตลอดกาลเมื่อสิ้นสุดคำพูดเทวดาก็หายไป แพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเป่ยจิงลู่ ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนเนมต่าง ๆ เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.00น. เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ363
17.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

ข้อควารทราบ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของรัฐบาลคือ บัวหิมะ ,ชา,มีด,ผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุลงในโปรแกรมทัวร์เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น .

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 28,900 บาท
เด็ก 2-11ปี มีเตียง 27,900 บาท
เด็ก 2-11ปี ไม่มีเตียง 26,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 4,000 บาท

Tag : จางเจี่ยเจี้ย , กวางเจา , ภูเขาอวตาร , ตลาดเป่ยจิงลู่ , อนุสาวรีย์ 5 แพะ , เขาเทียนจื่อซาน
ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า
ชื่อผู้ถาม :
*
เบอร์โทรศัพท์ ผู้ถาม :
*
อีเมล์ ผู้ถาม :
*
หัวข้อ :
*
ข้อความ :
*
โค้ด :
ยืนยันโค้ด :
*สินค้าใกล้เคียง

บริการ ตกแต่งสถานที่ ออกแบบโยงผ้า ผ้าโยง...

ไม่ระบุ ฿

dk decor

เทียวญี่ปุ่น เที่ยวออนเซน ความสุขไม่รู้ล...

ไม่ระบุ ฿

Smart Choi

ศูนย์จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก

ไม่ระบุ ฿

Smart Choi

ตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น จองง่ายจองได้เลย

30,000 ฿

Smart Choi

โต๊ะไม้ , รองเท้ากอล์ฟ , รองเท้ากอล์ฟ , จัดงานแต่งงาน , ขายโรงงาน , ผ้าม่านสําเร็จรูป , ครีมยันฮี , ลามิเนต , สายลมยาง , ครีมยันฮีของแท้ , ประกาศฟรี , ทัวร์ญี่ปุ่น , รองเท้าเกาหลี , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , จักรยาน , จักรยานเสือหมอบ , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ ,