หมวด : ทัวร์ ที่พัก ตั๋วบัตร

แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรบนหลังช้าง
ราคา : 6,999 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
รหัสสินค้า : 
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 เม.ย. 2560 17:15:40
วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2560 17:15:40
เข้าชม : 328 ครั้ง
IP : 183.88.32.2xx


ชื่อผู้ประกาศ :
theonetravelagency

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
021015283

ที่อยู่ :
ลำลูกกา

จังหวัด :

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า


ลบ   อัพเดท   แก้ไขประกาศ
แก้ไขรูป
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2560

วันที่ 7 ก.ค. 60 กรุงเทพฯ ? เพ ลา เพลิน ?หมู่บ้านผ้าใหม่บ้านสนวนนอก? สุรินทร์
04.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ณ ปั้ม ปตท.วิภาวดี(ดินแดง) ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย เจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
05.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศมาตรฐาน 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์
10.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ เพ ลา เพลิน แหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้การ ท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนเที่ยว
ชมกิจกรรมภายในเพลาเพลิน อาทิ แกลรอรี่พิพิธภัณฑ์สวนดอกไม้สวนน้ำ และบูติครีสอร์ท ฯลฯ
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้ ถ่ายภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย
12.00 น. บริการ อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
14.00 น. นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้าน กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การผลิตผ้าไหม ชมการสาธิตการทอผ้าไหมแบบดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มผู้ผลิต
ในชุมชน พร้อมชมวิถีชีวิตชาวบ้านสนวนนอก
15.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.สุรินทร์
16.00 น. เดินทางถึงจังหวัดสุรินทร์ นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม จ.สุรินทร์ หรือระดับเทียบเท่า
ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรอลังการจาก 12 คุ้ม จากวัดชื่อดัง
จ.สุรินทร์ ชมขบวนฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์ และขบวนแห่ช้างประดับสวยงาม
ที่ยิ่งใหญ่นับ89 เชือก อาทิ ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่ นำ
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้น ท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
ฝันดีราตรีสวัสดิ์
(ท่านสามารถเตรียมข้าวสารอาหารแห้งสำหรับใส่บาตรในเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม )

วันที่ 8 กรกฎาคม ตักบาตรหลังช้าง ? อุบลราชธานี
04.30 น. อรุณสวัสดิ์กับเช้าวันสดใส
05.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.30 น. นำคณะ Check out เดินทางออกจากที่พักเพื่อร่วมงาน ตักบาตรบนหลังช้าง
ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม) จ.สุรินทร์ โดยมี พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่ง
รับบิณฑบาตบนหลังช้าง ซึ่งมีที่เดียวในโลก อิ่มอกอิ่มใจกับประเพณีไทยที่มีการสืบต่อกันมาอย่าง
ช้านาน ของชาวจังหวัดสุรินทร์
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สุสานช้างวัดป่าชาเจียง อ.ท่าตูม แหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของช้าง ชมการแสดง
ของช้างแสนรู้ เลือกซื้อของฝากที่หมู่บ้านช้าง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากช้าง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง
15.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี
17.00 น. เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
18.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ จ.อุบลราชธานีหรือเทียบเท่าโรงแรมระดับเดียวกัน

วันที่ 9 ก.ค.60 อุบลราชธานี ? ปากเซ ? น้ำตกตาดฟาน ?น้ำตกตาดผาส้วม ?ตลาดดาวเรือง
06.00 น อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางถึงด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
08.00 น. ทำหนังสือผ่านแดนและรอรับเอกสาร
09.00 น. ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว ? ญี่ปุ่น สู่เมืองปากเซ หรือแขวงเซโดน ในอดีต
10.30 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองปากเซ หากมีเวลานำท่านชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใส
สะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่น้ำตกตาดฟาน หรือน้ำตกดงหัวสาว เป็นน้ำตก
คู่แฝดที่ทอดตัวลงมาตามหน้าผาสูงซึ่งมีความสูงประมาณ 120 เมตร
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
บ่าย หลังรับประทานอาหารนำท่านเที่ยวชมน้ำตกตาดผาส้วม ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
นำท่านชม และถ่ายรูปกับหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ ของลาวใต้ อาทิ ชนเผ่ากระตู้ เผ่าระแว เผ่าตาโอย
เผ่าระแงะ เป็นต้น
14.00 น. นำท่านผ่านชมไร่กาแฟปากซอง(หากมีเวลาจะนำเข้าชม) นำคณะแวะช็อปปิ้งที่ตลาดดาวเรือง
มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เครื่องเงิน ของฝากของที่ระลึก อาหารตามฤดูกาล
กำไล แหวน กระเป๋า ฯลฯ
16.30 น. อำลา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางไปถ่ายรูป
การตั้งแสดงต้นเทียนพรรษาที่ชนะการประกวด
20.30 น. นำคณะท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก จ.อุบลราชธานี และเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 10 ก.ค.60 อุบลราชธานี ? วัดพระธาตุหนองบัว ? วัดสระประสานสุข? กรุงเทพมหานคร
06.00 น อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่าน Check out ออกจากที่พัก จากนั้นเดินทางเข้าชม
วัดสระประสานสุข เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ แปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่ง
ด้วยเซรามิค

09.30 น. นำท่านเดินทางกราบนมัสการและขอพร
ณ วัดพระธาตุหนองบัว เป็นพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้น ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา
ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม
ของกำแพงแก้ว ได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์
จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น. จากนั้น นำท่านออกเดินทางต่อ
18.00 น. ระหว่างทาง บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
19.00 น. นำท่านเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ
23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

******************************************************************************
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

อัตราค่าบริการ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ

6,999.-/ท่าน

อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐาน 2 ชั้น ค่าที่พักที่ จังหวัดสุรินทร์ 1 คืน
- ค่าที่พักที่ จังหวัดอุบลราชธานี 2 คืน
- ค่าเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
ทุนประกัน 1,000,000.- เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์Tag : โปรแกรมทัวร์ , ทัวร์ในประเทศ , แห่เทียนพรรษา , ตักบาตรหลังช้าง , สุรินทร์ , อุบลราชธานี , อีสาน
สินค้าใกล้เคียง

reduce 15 mg , ตู้พระ , ขายแมว , รองเท้าส้นสูง , ลูกลอย , ประกาศฟรี , เสื้อผ้าคนอ้วน , วอลเปเปอร์ , ซื้อของออนไลน์ , ครีมน้ำแตก , เพียวไวท์ , ตู้โชว์เค้ก , ขายปืน , โลชั่นมะหาด , cathy doll , ใบเจียร , สบู่มาดามเฮง , ลวดเชื่อมแก๊ส , โหย่งเหิง , ขายนก สกินแคร์ , เครื่องสำอาง ,