หมวด : ทัวร์ ที่พัก ตั๋วบัตร

ทัวร์ตูนีเซีย แพคเกจเที่ยวตูนีเซีย 8 วัน 5คืน 59,900 บาท จากกทม
ราคา : 59,900 ฿
ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิ.ย. 2560 16:39:36
วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2560 16:39:07
เข้าชม : 366 ครั้ง
IP : 114.109.15.2xx


ชื่อผู้ประกาศ :
มิ้นท์ สไมล์

E-Mail :

เบอร์โทรศัพท์ :
0863089035

โทรศัพท์มือถือ :
0863089035

จังหวัด :

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า


ลบ   อัพเดท   แก้ไขประกาศ
แก้ไขรูป
ทัวร์ตูนีเซีย แพคเกจเที่ยวตูนีเซีย 8 วัน 5คืน 59,900 บาท จากกทม โปรแกรมเที่ยวตูนีเซีย ท่องเที่ยวตูนีเซีย บริษัททัวร์ตูนีเซีย

การเดินทาง สายการบินกาต้าร์
ระยะเวลา : 8 วัน
รับได้ : 30 ท่าน
ราคา : 59,900 บาท


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ? โดฮา
23.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เชคอิน Q (Row Q) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ไทเป (ไต้หวัน) ลอสแองเจลิส
02.30 น. ออกเดินทางไปยังเมืองโดฮา ประเทศกาต้า โดยสายการบินกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 615
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน
07.05 น. เดินทางสู่เมืองตูนิส ประเทศตูนีเซีย โดยเที่ยวบิน QR 568
11.35 น. เดินทางถึงสนามบิน Tunis Carthage Airport เมืองตูนิส ประเทศตูนีเซีย
เที่ยง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง บริการอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร(มื้อที่1) จากนั้นนำท่าน เดินทางไปชมอัฒจันทร์โรมันทรงครึ่งวงกลมแห่งเมืองอูทน่า (Oudhna Amphitheatre) ให้ท่านได้ชมสนามกีฬารูปไข่ที่โอบล้อมด้วยอัฒจันทร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไครู อาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ? 1.5 ช.ม.)
เย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LA KASBAH หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่2) ที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ไครูอาน ? สบีทลา ? โทเซอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่3)
นำท่านชม เมืองไครูอานจากนั้นชมอ่างเก็บน้ำ AGHLABITEจากนั้นนำท่านชมสุเหร่า ซิดี ซาฮาบ หรือ สุเหร่าเบอร์เบอร์ (MOSQUE OF THE BARBER) จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองสบีทลา (SBEITLA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่4)
บ่าย นำท่านชมเมืองโรมันโบราณซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบนอกเขตเมืองใหม่ (Archaeological Park) เมืองโรมัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเซอร์ (TOZEUR) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.)
เย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAS EL AIN HOTEL หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5)

วันที่สี่ โทเซอร์ ? ดูซ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6)
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถจิ๊บ (4W) เพื่อชมโอเอซิสที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเซอร์ นำ ท่านเดินชมความงดงามของธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นราบ ท่านควรจะสวมใส่ รองเท้าที่สวมใส่สบาย และพื้นไม่ลื่น (สุภาพสตรีไม่ควรสวมรองเท้าส้นสูง) จากนั้น เดินทางต่อสู่ ทาเมอร์ซ่า จากนั้นเดินทางต่อสู่ ไมดัส เป็นโอเอซิสที่ตั้งอยู่บนที่สูง มีลักษณะ เป็นหน้าผาสูงและลำธาร
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่7)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองดูซ (Douz) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) จากนั้นนำท่านขี่อูฐชม ส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮาร่าที่เมืองดูซ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
เย็น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SUN PALM หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่8)และ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ห้า ดูซ - แมทมาธาร์ ? แอล เจม ? ซูส ? ฮามาเมท
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่9)นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแมทมาธาร์ (MATMATA) (THE STAR OF TUNISIA?S SOUTH) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชม บ้านหลุม(TROGLODTE HOUSE)จากนั้นแวะถ่ายรูปที่ โรงแรม SIDI IDRISS สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ STAR WAR ภาค 1 ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ เมืองสแฟกซ์ (Sfax) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่10) ที่โรงแรม LES OLIVIERS PALACE in SFAX
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง เมืองแอล เจม (EL JEM) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
ค่ำ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Merhari Hotel หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่11) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก ฮัมมาเมท ? เมืองนาเบิล ? ตูนิส
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่11)
จากนั้นนำท่านชมเขตเมืองใหม่ ยัสมินฮัมมาเมท (Yasmine Hammamet)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย หรือ อาหารจีน (มื้อที่12)
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองตูนิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ช.ม.) ระหว่างทางแวะชม เมืองนาเบิล (NABEUL)เมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผา เมืองนี้โดดเด่นเรื่องหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองคาร์เธจ (CARTHAGE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)นำท่านชม โรงอาบน้ำโรมันแอนโทนิน (ANTOININE THERMAL BATH)
ค่ำ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mouradi Hotel หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่13) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ เจ็ด ตูนิส ? โดฮา
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่14)
จากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์บาร์โด (BARDO MUSEUM)สถานที่ซึ่งรวบรวมร่องรอยในอดีตทั้งหมดของตูนีเซีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ(มื้อที่15) Hotel Tunisia Palace
บ่าย สมควรแก่เวลาทำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
15.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองโดฮา โดยสายการบินกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 569
23.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน

วันที่แปด โดฮา ? กรุงเทพฯ
01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 614
18.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย
- ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ติดต่อสอบถามและจองทัวร์กับสไมล์ไทย
โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : [email protected]

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ป มัดจำ 70 % / ท่าน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชเลขที่บัญชี 403-883534-2
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ [email protected] หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง
กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันทีTag : ทัวร์ตูนีเซีย , แพคเกจเที่ยวตูนีเซีย , โปรแกรมเที่ยวตูนีเซี
สินค้าใกล้เคียง

DP ตะเกียงไฟฟ้าสีแดง ชาร์จไฟได้ หลอด LED...

690 ฿

Ping-Onlin

Command Error