Tag : บิวทิลเซลโลโซล์ฟ | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

ไอโซโพรพานอล Isopropanol ไอพีเอ IPA ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ Isopropyl Alcohol

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : ไอโซโพรพานอล , Isopropanol , ไอพีเอ , IPA , ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ , Isopropyl Alcohol , Methanol , Methyl Alcohol , MeOH , เมทานอล


Dipropylene Glycol DPG ไดโพรพิลีนไกลคอล ไดโพรไพลีนไกลคอล ดีพีจี ไดไกลคอล

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Dipropylene Glycol , DPG , ไดโพรพิลีนไกลคอล , ไดโพรไพลีนไกลคอล , ดีพีจี , ไดไกลคอล , Propylene Glycol , PG , โพรไพลีนไกลคอล , โพรพิลีนไกลคอล


Trichloroethylene TCE ไตรคลอโรเอทิลีน ไตรคลอโรเอทธิลีน ทีซีอี โซลเว้นท์

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Trichloroethylene , TCE , ไตรคลอโรเอทิลีน , ไตรคลอโรเอทธิลีน , ทีซีอี , โซลเว้นท์ , Perchloroethylene , PCE , Perstabil , เปอร์คลอโรเอทิลีน


ไซโคลเฮกซาโนน Cyclohexanone ซีวายซี CYC Nadon Anone Solvent โซลเว้นท์

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : ไซโคลเฮกซาโนน , Cyclohexanone , ซีวายซี , CYC , Nadon , Anone , Solvent , โซลเว้นท์ , เมทิลีนคลอไรด์ , เมทธิลีนคลอไรด์


โมโนโพรไพลีนไกลคอล โมโนโพรพิลีนไกลคอล Monopropylene Glycol MPG MPG USP

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : โมโนโพรไพลีนไกลคอล , โมโนโพรพิลีนไกลคอล , Monopropylene Glycol , MPG , MPG USP , Propylene Glycol , PG , โพรไพลีนไกลคอล , โพรพิลีนไกลคอล , Polypropylene Glycol


โมโนเอทานอลเอมีน โมโนเอทาโนลามีน เอ็มอีเอ Ethanolamine Monoethanolamine MEA

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : โมโนเอทานอลเอมีน , โมโนเอทาโนลามีน , เอ็มอีเอ , Ethanolamine , Monoethanolamine , MEA , Ethanolamine , Monoethanolamine , EA , MEA


โพลีบิวทีน โพลีไอโซบิวทีน Polybutene Polyisobutene PB PB950 PB1300

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : โพลีบิวทีน , โพลีไอโซบิวทีน , Polybutene , Polyisobutene , PB , PB950 , PB1300 , Propyl acetate , nPA , โพรพิลอาซีเตต


โพลีเอทิลีนไกลคอล โพลีเอทธิลีนไกลคอล Polyethylene Glycol PEG โพลีอีเทอร์ไกลคอล Polyether Glycol

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : โพลีเอทิลีนไกลคอล , โพลีเอทธิลีนไกลคอล , Polyethylene Glycol , PEG , โพลีอีเทอร์ไกลคอล , Polyether Glycol , PEG 200 , PEG 300 , PEG , 400


Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ

Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ นำเข้า ส่งออก บรรจุและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร 0
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Butyl Cellosolve , บิวทิลเซลโลโซ้ล , บิวทิลเซลโลโซล์ฟ , Butyl Carbitol , บิวทิลคาร์บิตอล , บิวทิลคาร์บิทอล , Butyl Diglycol , BDG , บิวทิลไดไกลคอล , บีดีจี


Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Butyl acetate , BA , บิวทิลอาซีเตต , บิวทิลอะซีเตต , บิวทิลอาซีเตท , บิวทิลอะซีเตท , Ethyl acetate , EA , EAc , เอทธิลอาซีเตต


อีพีโอ น้ำมันอีพีโอ อีพอกซิไดซ์ซอยบีนออยล์ Epoxidized Soybean Oil EPO EPO SAJO

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : อีพีโอ , น้ำมันอีพีโอ , อีพอกซิไดซ์ซอยบีนออยล์ , Epoxidized Soybean Oil , EPO , EPO SAJO , พลาสติไซเซอร์ , Plasticizer , น้ำมันดีโอพี , น้ำมันดีบีพี


Dioctyl Terephthalate DOTP ไดออกทิลเทเรพทาเลต ดีโอทีพี น้ำมันดีโอทีพี Phthalate Free

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Dioctyl Terephthalate , DOTP , ไดออกทิลเทเรพทาเลต , ดีโอทีพี , น้ำมันดีโอทีพี , Phthalate Free , พทาเลตฟรี , นอนพทาเลต , Non Phthalate , พลาสติไซเซอร์


Dioctyl Phthalate DOP ไดออกทิลพทาเลต ดีโอพี น้ำมันดีโอพี น้ำมันพลาสติไซเซอร์

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Dioctyl Phthalate , DOP , ไดออกทิลพทาเลต , ดีโอพี , น้ำมันดีโอพี , น้ำมันพลาสติไซเซอร์ , Di-Ethyl Hexyl Phthalate , DEHP , ไดเอทิลเฮกซิลพทาเลต , ดีอีเอชพี


Nonylphenol Ethoxylate NP NP6 NP9 NP15 โนนิลฟีนอลอีทอกซีเลต โนนิลฟีนอลอีทอกซีเลท

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Nonylphenol Ethoxylate , NP , NP6 , NP9 , NP15 , โนนิลฟีนอลอีทอกซีเลต , โนนิลฟีนอลอีทอกซีเลท , Acetone , อะซีโตน , อาซีโตน


ไดออกทิลอดิเปต ดีโอเอ น้ำมันดีโอเอ Dioctyl Adipate DOA Plasticizer

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : ไดออกทิลอดิเปต , ดีโอเอ , น้ำมันดีโอเอ , Dioctyl Adipate , DOA , Di-Ethyl Hexyl Adipate , DEHA , ไดเอทิลเฮกซิลอดิเปต , ดีอีเอชเอ , น้ำมันดีอีเอชเอ


Di-isononyl Phthalate DINP ไดไอโซโนนิลพทาเลต ดีไอเอ็นพี น้ำมันดีไอเอ็นพี น้ำมันพลาสติไซเซอร์

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Di-isononyl Phthalate , DINP , ไดไอโซโนนิลพทาเลต , ดีไอเอ็นพี , น้ำมันดีไอเอ็นพี , น้ำมันพลาสติไซเซอร์ , พลาสติไซเซอร์ , Plasticizer , น้ำมันดีโอพี , น้ำมันดีบีพี


Dibutyl Phthalate DBP ไดบิวทิลพทาเลต ดีบีพี น้ำมันดีบีพี น้ำมันพลาสติไซเซอร์

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Dibutyl Phthalate , DBP , ไดบิวทิลพทาเลต , ดีบีพี , น้ำมันดีบีพี , น้ำมันพลาสติไซเซอร์ , Plasticizer , น้ำมันดีโอพี , น้ำมันดีบีพี , น้ำมันดีโอเอ


คลอริเนตเตตพาราฟิน พลาสออยล์ Chlorinated Paraffin Wax Chlorinated Paraffin Oil CPW S52 Plast Oil

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : คลอริเนตเตตพาราฟิน , พลาสออยล์ , Chlorinated Paraffin Wax , CPW , S52 , Plast Oil , พลาสติไซเซอร์ , Plasticizer , น้ำมันดีโอพี , น้ำมันดีบีพี


Ethyl acetate EA EAc เอทธิลอาซีเตต เอทิลอาซีเตต เอทธิลอะซีเตต เอทิลอะซีเตต

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Ethyl acetate , EA , EAc , เอทธิลอาซีเตต , เอทิลอาซีเตต , เอทธิลอะซีเตต , เอทิลอะซีเตต , Cellosolve Acetate , CA , เซลโลโซล์ฟอาซีเตต


เปอร์คลอโรเอทิลีน เปอร์คลอโรเอทธิลีน พีซีอี เปอร์สเตบิล Perchloroethylene PCE Perstabil

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : เปอร์คลอโรเอทิลีน , เปอร์คลอโรเอทธิลีน , พีซีอี , เปอร์สเตบิล , Perchloroethylene , PCE , Perstabil , Trichloroethylene , TCE , ไตรคลอโรเอทิลีน


พาราฟินออยล์ พาราฟินเหลว น้ำมันพาราฟิน Paraffin Oil Liquid paraffin Mineral Oil

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : พาราฟินออยล์ , พาราฟินเหลว , น้ำมันพาราฟิน , Paraffin Oil , Liquid paraffin , Mineral Oil , White oil , White mineral oil , White oil USP , ไวท์ออยล์


เมทิลีนคลอไรด์ เมทธิลีนคลอไรด์ Methylene Chloride MC solvent ไดคลอโรมีเทน Dichloromethane

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : เมทิลีนคลอไรด์ , เมทธิลีนคลอไรด์ , Methylene Chloride , MC solvent , ไดคลอโรมีเทน , Dichloromethane , Cyclohexanone , CYC , Nadon , Anone


เอทิลีนไกลคอล เอทธิลีนไกลคอล Ethylene Glycol Monoethylene Glycol Diethylene Glycol MEG DEG

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : เอทิลีนไกลคอล , เอทธิลีนไกลคอล , Ethylene Glycol , Monoethylene Glycol , Diethylene Glycol , MEG , DEG , Diethylene Glycol , DEG , ไดเอทิลีนไกลคอล


Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล

hemicals888 at gmail dot com LINE ID wuttpcc POLY CHEMICALS FOR A BETTER LIFE คุณภาพเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต TAG Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี รายการสินค้าในกลุ่ม Hydrocarbon Solvent ไฮโดรคาร์บอน โซลเว้นท์ ที่บริษัทฯ จำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ Acetate อะซีเตต อาซีเตต อะซีเตท อาซีเตท Acetone อะซีโตน อาซ
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : Butyl Carbitol , บิวทิลคาร์บิตอล , บิวทิลคาร์บิทอล , Butyl Cellosolve , บิวทิลเซลโลโซ้ล , บิวทิลเซลโลโซล์ฟ , Butyl Diglycol , BDG , บิวทิลไดไกลคอล , บีดีจี


ไวท์ออยล์ ไวท์มิเนอรัลออยล์ White oil White mineral oil น้ำมันแก้ว น้ำมันขาว

500 500SN 150BS เบสออยล์ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน Butyl acetate BA บิวทิลอาซีเตต บิวทิลอะซีเตต บิวทิลอาซีเตท บิวทิลอะซีเตท Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิตอล บิวทิลคาร์บิทอล Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซ้ล บิวทิลเซลโลโซล์ฟ Butyl Diglycol BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี Cellosolve Acetate CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต เซลโลโซล์ฟอะซีเตต เซลโลโซล์ฟอาซีเตท เซลโลโซล์ฟอะซีเตท Cyclohexanone CYC Nadon Anone ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี Cyclohexyl K
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
24 ม.ค. 2563 16:58:09


Tag : ไวท์ออยล์ , ไวท์มิเนอรัลออยล์ , White oil , White mineral oil , น้ำมันแก้ว , น้ำมันขาว , Paraffin Oil , Liquid paraffin , พาราฟินออยล์ , พาราฟินเหลว


บิวทิลเซลโลโซล์ฟ

นำเข้าและจำหน่าย บิวทิลเซลโลโซล์ฟ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด โทรศัพท์ 034854888 034496284 มือถือ 0824504888 0800160016 โทรสาร 034854899 034496285
ราคา ฿ 1
ร้าน Thaipolychem
8 เม.ย. 2560 08:17:36


Tag : บิวทิลเซลโลโซล์ฟ


บิวทิลเซลโลโซล์ฟ

นำเข้าและจำหน่าย บิวทิลเซลโลโซล์ฟ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด โทรศัพท์ 034854888 034496284 มือถือ 0824504888 0800160016 โทรสาร 034854899 034496285
ราคา ฿ 1
ร้าน TPCC
1 ก.พ. 2562 09:47:04


Tag : บิวทิลเซลโลโซล์ฟ


บิวทิลเซลโลโซล์ฟ

นำเข้าและจำหน่าย บิวทิลเซลโลโซล์ฟ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด โทรศัพท์ 034854888 034496284 มือถือ 0824504888 0800160016 โทรสาร 034854899 034496285
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailand Chemicals
1 ก.พ. 2562 09:43:54


Tag : บิวทิลเซลโลโซล์ฟ


บิวทิลเซลโลโซล์ฟ

นำเข้าและจำหน่าย บิวทิลเซลโลโซล์ฟ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด โทรศัพท์ 034854888 034496284 มือถือ 0824504888 0800160016 โทรสาร 034854899 034496285
ราคา ฿ 1
ร้าน บริษัทไทยโพลีเคมิคอลจำกัด THA
29 พ.ย. 2559 09:35:47


Tag : บิวทิลเซลโลโซล์ฟ


บิวทิลเซลโลโซล์ฟ

นำเข้าและจำหน่าย บิวทิลเซลโลโซล์ฟ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด โทรศัพท์ 034854888 034496284 มือถือ 0824504888 0800160016 โทรสาร 034854899 034496285
ราคา ฿ 1
ร้าน ไทยโพลีเคมีภัณฑ์
28 พ.ย. 2559 08:14:13


Tag : บิวทิลเซลโลโซล์ฟชุดคลุมท้อง , เสื้อผ้าคนอ้วน , จัดงานแต่งงาน , รองเท้ากอล์ฟ , วอลเปเปอร์ติดผนัง , เสาเข็ม , ที่นอนยางพารา , ขายนก , พัดลมระบายอากาศ , เครื่องสำอาง , สบู่หอยทากชินลาลา , กลูต้าไธโอน , ตู้แช่แข็ง , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ดวง , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าววันนี้ , รวมข่าวดัง , ข่าวโซเชียล , ข่าวอุบัติเหตุ , ข่าวอาชญากรรม , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวรอบโลก , ข่าวอื่นๆ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน