Tag : ปอม | จำนวนสินค้า 0 ชิ้น

ไนลอน 6 ไนลอน 66 พอลิเอไมด์ 6 พอลิเอไมด์ 66 Nylon Polyamide

nate PC พอลิคาร์บอเนต พอลิคาร์บอเนท เม็ดพีซี โพลิคาร์บอเนต โพลิคาร์บอเนท PC-ABS PC ABS Compound PC ABS Alloy เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM พอลิอะซีทัล พอลีอะซีตัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม โพลิอะซีทัล โพลิอะซีตัล Polyether Sulfone PESU พอลิอีเทอร์ซัลโฟน โพลีอีเทอร์ซัลโฟน พีอีเอสยู Polyformaldehyde พอลิฟอร์มัลดีไฮด์ พอลิฟอร์มาลดีไฮด์ โพลิฟอร์มัลดีไฮด์ โพลิฟอร์มาลดีไฮด์ Poly
ราคา ฿ 1
ร้าน THAI POLY COFFEE
6 มี.ค. 2564 08:29:26


Tag : ไนลอน 6 , ไนลอน 66 , พอลิเอไมด์ 6 , พอลิเอไมด์ 66 , Nylon 6 , Polyamide 6 , Nylon 66 , Polyamide 66 , พอลิอะไมด์ 6 , พอลิอะไมด์ 66


ABS GA400 เอบีเอส GA400 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

ลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS GA400 , เอบีเอส GA400 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS copolymer , ABS plastic , เอบีเอสโคพอลีเมอร์ , พลาสติกเอบีเอส


ABS POLIMAXX เอบีเอส POLIMAXX ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

าเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี เม็ดพลาสติกพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS POLIMAXX , เอบีเอส POLIMAXX , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , Acrylonitrile butadiene styrene , อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน , Engineering Plastic , พลาสติกวิศวกรรม


ABS GA850 เอบีเอส GA850 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

ลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS GA850 , เอบีเอส GA850 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , Acrylonitrile butadiene styrene , อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน , Engineering Plastic , พลาสติกวิศวกรรม


ABS AN450R เอบีเอส AN450R ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

าเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี เม็ดพลาสติกพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS AN450R , เอบีเอส AN450R , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS copolymer , ABS plastic , เอบีเอสโคพอลีเมอร์ , พลาสติกเอบีเอส


ABS SP200 เอบีเอส SP200 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

ลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS SP200 , เอบีเอส SP200 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS copolymer , ABS plastic , เอบีเอสโคพอลีเมอร์ , พลาสติกเอบีเอส


ABS SR101 เอบีเอส SR101 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

าเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี เม็ดพลาสติกพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS SR101 , เอบีเอส SR101 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS powder , ผงเอบีเอส , เอบีเอสผง , เอบีเอสเรซิ่น


ABS AP5000H เอบีเอส AP5000H ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

าเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี เม็ดพลาสติกพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS AP5000H , เอบีเอส AP5000H , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS powder , ผงเอบีเอส , เอบีเอสผง , เอบีเอสเรซิ่น


ABS SR401 เอบีเอส SR401 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

าเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี เม็ดพลาสติกพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS SR401 , เอบีเอส SR401 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS powder , ผงเอบีเอส , เอบีเอสผง , เอบีเอสเรซิ่น


ABS SR301 เอบีเอส SR301 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

าเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี เม็ดพลาสติกพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS SR301 , เอบีเอส SR301 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , ABS powder , ผงเอบีเอส , เอบีเอสผง , เอบีเอสเรซิ่น


Nylon 6 Polyamides PA6 ไนลอน 6 โพลีเอไมด์ พีเอ 6 เม็ดไนลอน 6

ลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : Nylon 6 , Polyamides , PA6 , ไนลอน 6 , โพลีเอไมด์ , พีเอ 6 , เม็ดไนลอน 6 , Polyacetal , POM , โพลีอะซีทัล


ABS GA800 เอบีเอส GA800 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

ลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS GA800 , เอบีเอส GA800 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , Acrylonitrile butadiene styrene , อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน , Engineering Plastic , พลาสติกวิศวกรรม


ABS SP100 เอบีเอส SP100 ABS เอบีเอส ABS RESIN เม็ดเอบีเอส

ลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต เม็ดพีบีที Polycarbonate PC โพลีคาร์บอเนต โพลีคาร์บอเนท เม็ดพีซี PC ABS PC ABS Compound เม็ดพีซีเอบีเอสอัลลอยด์ เม็ดพีซีเอบีเอสคอมโพสิต Polyacetal POM โพลีอะซีทัล พอลีอะซีทัล เม็ดปอม เม็ดพีโอเอ็ม Polymethyl Methacrylate PMMA โพลีเมทิลเมทาไครเลต เม็ดพีเอ็มเอ็มเอ Polyoxymethylene โพลีออกซีเมทิลีน โพลีออกซีเมทธิลีน Polyphenylene Ether PPE โพลีฟีนิลีนอีเทอร์ เม็ดพีพีอี Polyphenylene
ราคา ฿ 1
ร้าน Thailandchemical
6 มี.ค. 2564 08:28:35


Tag : ABS SP100 , เอบีเอส SP100 , ABS , เอบีเอส , ABS RESIN , เม็ดเอบีเอส , Acrylonitrile butadiene styrene , อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน , Engineering Plastic , พลาสติกวิศวกรรม


พระปิดตา เนื้อผงผสมว่านสบู่เลือด หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา ขายแล้ว

กวัดในประเทศไทย ว่าถ้าเป็นพระเนื้อผงเข้าว่านสบู่เลือด จะมีการสร้างกันน้อยแทบจะทุกวัด เป็นเหมือนกันหมด เคยถามนักเล่นรุ่นคุณตาเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ท่านบอกว่าพระเนื้อว่านสบู่เลือดนั้น สมัยก่อนคนชอบเอาไปอมไว้ในปาก ด้วยอานุภาพของว่านสบู่เลือด ทำให้จิตใจหึกเหิม ทำให้ผู้ใช้พระ ไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหม ทำให้พระเกจิอาจารย์ยุคโบราณ จะสร้างพระเนื้อผงผสมว่านสบู่เลือดจำนวนที่น้อย ด้วยท่านกลัวว่าลูกศิษย์นำไปใช้
ราคา ฿ 3,000
ร้าน amuletpra
3 พ.ค. 2563 13:37:54


Tag : พระปิดตา หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา , พระปิดตา ว่านสบู่เลือด หลวงปู่ทอง , หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา


ขายปอมเมอเรเนียน หน้าหมี สายเมกา พร้อมใบเพดดีกรี ราคาเบาๆ

Pommyfarm จำหน่ายลูกปอมเมอเรเนี่ยน คุณภาพดี โครงสร้างสวย มีทั้งเกรดเลี้ยงเล่น -ประกวด มีทุกสี หน้าหมีไซส์ทีคัพ ตัวกลมขนแน่นฟู โครงสร้างดี นิสัยร่าเริง เหมาะสำหรับทำพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ แวะมาชมน้องก่อนตัดสินใจซื้อได้ ติดต่อโท
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน Pommyfarm
19 ต.ค. 2557 13:07:24


Tag : ขายปอมเมอเรเนียน


อุปกรณ์ตกแต่งมือถือ ครบชุดใหญ่แต่งได้ 30 เครื่อง CDสอนตกแต่งมือถือสไตล์ญี่ปุ่น เพชรตกแต่งมือถือ กุหลาบตกแต่งมือถือ น่ารักมากค่ะ

ัว 8. ชิ้นงานเหล็กฝังเพชร 5 ชิ้น เช่น หัวใจ มงกุฎ หัวกระโหลก กุญแจ ตัวโน๊ต กีตาร์ 9. คริสตัลหัวใจใหญ่แต่งมือถือ 4 ชิ้น เพชรใหญ่แปดเหลี่ยม 2 ชิ้น 10. มุกหัวใจ มุกโบว์แต่งมือถือ ขนาด 6 mm. 1 ชุด 11. ลูกปอม

Tag : ตกแต่งมือถือ , มือถือสไตล์ญี่ปุ่น , อุปกรณ์ตกแต่งมือถือ , ของตกแต่งมือถือ , เพชรติดมือถือ , คริสตัลตกแต่งมือถือ , มุกตกแต่งมือถือ , CDสอนตกแต่งมือถือ , แต่งมือถือน่ารัก , วิปครีมแต่งมือถือ


ลูกสะกด หลวงพ่อเนียม วัดน้อย สุพรรณบุรี เนื้อสัมฤทธิ์ เมฆสิทธิ์ ผิวหิ้งเดิมๆ 1.5cm เก่า อายุ100กว่าปี

อาถรรพณ์ต่าง ๆ ที่นำเอามาเป็นส่วนผสมพร้อมกับลงอักขระเลขยันต์จนเห็นว่าดีแล้ว นั่นเองจึงเอามาทำเป็นลูกสะกด ลูกสะกดนี้หากไม่ได้ใช้สะกดหัวตะกรุด จะเอามาร้อยพวงรวมกันก้ได้ไม่เสียหายแต่อย่างใด หรือหากจะเอาไปอมในปากเป็นลูกอมก็ไม่ติดขัดแต่ประการใดใช้ได้ทั้งนั้น เพราะเป็นของสำเร็จที่สร้างขึ้นให้ใช้ป้องกันตัว ยกเว้นลูกสะกดกับปรอทเป็นสารมีพิษต่อร่างกาย บางคนแพ้อาจจะทำให้เยื่อบุในปากและเหงือกตลอดจนคออักเสบ ลุกลา
ราคา ฿ 3,900
ร้าน WATTHAI 789 พระแท้ Thai Amulet
4 มี.ค. 2564 08:06:23โชว์.......สร้อย ลูกสะกดยุดต้น หลวงพ่อเนียม วัดน้อย สุพรรณบุรี เนื้อเหล็กละลายตัว 2 ซม. อายุ 100ปี

อาถรรพณ์ต่าง ๆ ที่นำเอามาเป็นส่วนผสมพร้อมกับลงอักขระเลขยันต์จนเห็นว่าดีแล้ว นั่นเองจึงเอามาทำเป็นลูกสะกด ลูกสะกดนี้หากไม่ได้ใช้สะกดหัวตะกรุด จะเอามาร้อยพวงรวมกันก้ได้ไม่เสียหายแต่อย่างใด หรือหากจะเอาไปอมในปากเป็นลูกอมก็ไม่ติดขัดแต่ประการใดใช้ได้ทั้งนั้น เพราะเป็นของสำเร็จที่สร้างขึ้นให้ใช้ป้องกันตัว ยกเว้นลูกสะกดกับปรอทเป็นสารมีพิษต่อร่างกาย บางคนแพ้อาจจะทำให้เยื่อบุในปากและเหงือกตลอดจนคออักเสบ ลุกลา
ราคา ฿ 10,009
ร้าน WATTHAI 789 พระแท้ Thai Amulet
4 มี.ค. 2564 08:05:12ลูกสะกดยุดต้น หลวงปู่ศุข ปากครองมะขามเฒ่า เนื้อปัญจโลหะ 2.5ซม.

อาถรรพณ์ต่าง ๆ ที่นำเอามาเป็นส่วนผสมพร้อมกับลงอักขระเลขยันต์จนเห็นว่าดีแล้ว นั่นเองจึงเอามาทำเป็นลูกสะกด ลูกสะกดนี้หากไม่ได้ใช้สะกดหัวตะกรุด จะเอามาร้อยพวงรวมกันก้ได้ไม่เสียหายแต่อย่างใด หรือหากจะเอาไปอมในปากเป็นลูกอมก็ไม่ติดขัดแต่ประการใดใช้ได้ทั้งนั้น เพราะเป็นของสำเร็จที่สร้างขึ้นให้ใช้ป้องกันตัว ยกเว้นลูกสะกดกับปรอทเป็นสารมีพิษต่อร่างกาย บางคนแพ้อาจจะทำให้เยื่อบุในปากและเหงือกตลอดจนคออักเสบ ลุกลา
ราคา ฿ 5,500
ร้าน WATTHAI 789 พระแท้ Thai Amulet
4 มี.ค. 2564 08:01:44ลูกสะกดหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า เคลือบรักเก่า ขนาด1.8ซม ปี2489

อาถรรพณ์ต่าง ๆ ที่นำเอามาเป็นส่วนผสมพร้อมกับลงอักขระเลขยันต์จนเห็นว่าดีแล้ว นั่นเองจึงเอามาทำเป็นลูกสะกด ลูกสะกดนี้หากไม่ได้ใช้สะกดหัวตะกรุด จะเอามาร้อยพวงรวมกันก้ได้ไม่เสียหายแต่อย่างใด หรือหากจะเอาไปอมในปากเป็นลูกอมก็ไม่ติดขัดแต่ประการใดใช้ได้ทั้งนั้น เพราะเป็นของสำเร็จที่สร้างขึ้นให้ใช้ป้องกันตัว ยกเว้นลูกสะกดกับปรอทเป็นสารมีพิษต่อร่างกาย บางคนแพ้อาจจะทำให้เยื่อบุในปากและเหงือกตลอดจนคออักเสบ ลุกลา
ราคา ฿ 4,800
ร้าน WATTHAI 789 พระแท้ Thai Amulet
4 มี.ค. 2564 08:00:57พระโชว์........พระพิมพ์ผงสุพรรณ เนื้อว่าน ขนาดเล็กจิ๋ว 1.3ซ.ม.

้านแคล้วคลาด มหาลาภ เมตตามหานิยม มหาอำนาจ เป็นมงคลยิ่งแก่ผู้สักการบูชา ประวัติพระผงสุพรรณ พระผงสุพรรณ เป็นยอดพระเครื่องฯ ในชุดเบญจภาคีที่มีค่าเป็นอันดับหนึ่ง ในเมืองสุพรรณ แต่ปัจจุบันนี้หาได้ยาก มีของปอมกลาดเกลื่อนไปหมด ตำนานการสร้าง ตำนานการสร้างพระผงสุพรรณนั้น ท่านอาจารย์กลิ่น วัดจักรวรรดิ์ ฯ จังหวัดพระนคร ได้บอกเล่าว่าท่านมหาชื้น วัดจักรวรรดิ์ ฯ เป็นผู้ตัดต่อจากลานทอง ที่ปรางวัดพระธาตุ อำเภอเมือง
ราคา ฿ 88,888
ร้าน WATTHAI 789 พระแท้ Thai Amulet
4 มี.ค. 2564 07:51:34ขายที่นอนลม ลดการเกิดแผลกดทับ นอนติดเตียง ยี่ห้อ CWAT-1 ราคา 5 200 จัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นลมชนิดลอน ทำจากไนล่อนผสมพีวีซี ยาว 180 CM พร้อมปั้มลม แถมผ้าคลุมและลูกสำรอง 2 ลูก ใช้ดีมาก และที่สำคัญราคาไม่แพง เพียง 5 200 บาท จัดส่งฟรี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 089-890-1280 คุณปอม Tag. ที่นอนลม เตียงลม ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ที่นอนลมสําหรับผู้ป่วย เตียงลมผู้ป่วย ที่นอนลมคนป่วย ที่นอนลมแบบลอน ป้องกันแผลกดทับ เตียงลม นอนติดเตียง แผลที่ก้น พลิกตะแคงตัว
ราคา ฿ 5,200
ร้าน โกลเด้นแคร์เนอร์สซิ่งโฮม: รับด
18 มี.ค. 2563 17:18:57


Tag : ที่นอนลม , เตียงลม , ที่นอนลมป้องกันแผลกด , ที่นอนลมสําหรับผู้ป่ , เตียงลมผู้ป่วย , ที่นอนลมคนป่วย , ที่นอนลมแบบลอน , ผู้ป่วยติดเตียง , ป้องกันแผลกดทับ , แผลกดทับ


รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ NA PN ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ดูแลคนแก่ ดูแลคนป่วย แม่ครัว ด่วน

จบหลักสูตรข้างต้น แต่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถสมัครงานได้ ? ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ หรือจบหลักสูตรข้างต้น สามารถเข้าอบรมภาคปฏิบัติ ก่อนปฏิบัติงานจริง สนใจร่วมงานกับเราติดต่อฝ่ายบุคคล คุณปอม โทร. 089 -890 ?1280 คุณโบว์ โทร. 087 -014 -7140 เยี่ยมชม เว็ปไซด์ แผนที่ http www.gccarehome.com
ราคา ฿ 9
ร้าน โกลเด้นแคร์เนอร์สซิ่งโฮม: รับด
18 มี.ค. 2563 17:18:55


Tag : หางาน , ว่างงาน , งานประจำ , เฝ้าไข้ , ดูแลคนแก่ , สมัครงาน , ผู้ช่วยพยาบาล , บริบาล , ผู้ช่วยพยาบาล , NA


รับสมัครแม่ครัว ผู้ช่วยแม่ครัว หรือผู้ที่ทำอาหารพอได้ มีใจรักในการทำอาหาร

กแม่ครัวมืออาชีพ ทำงานประจำอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ย่านห้วยขวาง สี่แยกสุทธิสาร ที่พักฟรี มีสวัสดิการค่าอาหาร สามารถเก็บเงินได้เต็มที่ เงินเดือน 9 000 บาทขึ้นไป สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 089-890-1280 คุณปอม แม่ครัว งานแม่ครัว คนทำอาหาร งานทำอาหาร งานครัว สมัครงานแม่ครัว ผู้ช่วยแม่ครัว งานผู้ช่วยแม่ครับ งานทำอาหาร หางานทำ งานมีที่พัก งานประจำ
ราคา ฿ 9,000
ร้าน โกลเด้นแคร์เนอร์สซิ่งโฮม: รับด
18 มี.ค. 2563 17:18:54


Tag : แม่ครัว , งานแม่ครัว , คนทำอาหาร , งานทำอาห , งานครัว , สมัครงานแม , สมัครงานแม่ครัว , ผู้ช่วยแม่ครัว , งานผู้ช่วยแม่ครับ , งานทำอาหาร , หางานทำ , งานมีที่พัก , งานประจำ


ฮาร์เปอร์ ไฟเบอร์ เพิ่มความหนาเส้นผม ใน 30 วินาที ใช้ได้ 30 ครั้ง แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง ผมน้อย หัวล้าน ผลิตโดยเส้นใยโปรตีนธรรมชาติ

ั่น 1 กล่องราคา 599 บาท ลดทันที่ 200 บาทจาก 799 บาท พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ พิเศษต่อที่ 2 โปรโมชั่น ซื้อ 2 แถม 1 ราคา 1 598 บาท ได้จำนวน 3 กล่อง เฉลี่ยกล่องละ 533 บาทเท่านั้น โทรสอบถาม. 085-550-1245 ปอม พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ จำหน่ายราคาส่ง 12 กล่องขึ้นไป เปอร์เซ็นต์ส่วนลด โปรดโทรสอบถาม www.harperfibers.com นวัตกรรมใหม่จากอเมริกา ฮาร์เปอร์ ไฟเบอร์ คือนวัตกรรมคอสเมติครูปแบบใหม่ ที่ช่วยจัดการและแก้ป
ราคา ฿ 599
ร้าน โกลเด้นแคร์เนอร์สซิ่งโฮม: รับด
18 มี.ค. 2563 17:18:53


Tag : ผมบาง , แก้ปัญหาผมบาง , ผมร่วง , แก้ผมร่วง , รักษาผมร่วง , ปลูกผม , ผมหนา , ผมน้อย , หัวล้าน , ศรีษะล้าน


Pomeranian for show

ลูกปอมแบ่งจำหน่าย เพศผู้-เมีย และ
ราคา ฿ ไม่ระบุ
ร้าน WE STAR'S POMERANIANS.
5 ธ.ค. 2562 11:17:00อ่างอาบน้ำสุนัข อาบง่าย ใช้ดี ไม่เปียกเลอะเทอะ ไม่ปวดหลัง มี 2 ขนาด ราคาถูก

ผลิตและจำหน่ายอ่างอเนกประสงค์เหมาะสำหรับอาบน้ำน้องหมา มีให้เหลือ 2 ขนาด เป็นอ่างไฟเบอร์ แข็งแรงทนทาน พร้อมขาตั้งเหล็ก และชุดท่อน้ำทิ้ง ราคาเพียง 3 200 บาท "อาบง่าย ใช้ดี ไม่เปียกเลอะเทอะ ไม่ต้องทนปวดห
ราคา ฿ 2,700
ร้าน Smiledogs
22 ก.ค. 2560 20:53:24


Tag : อ่างอาบน้ำ , อ่างอาบน้ำสุนัข , อาบน้ำสุนัข , อ่างอเนกประสงค์ , กรงสุนัข , ไซบีเรียน , ลาบราดอร์ , ชิสุห์ , ชิวาว่า , ปอม


ที่ลับเล็บแมว ทำจากเชือกปอ ไม่เลอะเทอะเหมือนกระดาษ

มแมวนอนนุ่มๆบุผ้าขนสีสวย ห้อยตุ๊กตามุ้งมิ้ง ทำจากไม้mdf ด้านนอกกระท่อมพันเชือกปอเป็นที่ลับเล็บ หลังละ 510 บาท ค่าจัดส่งธรรมดา 85 บาท ที่ลับเล็บแมวทรงกระบอกกรุ๊งกริ๊ง พันเชือกปอ ใส่กระดิ่งด้านใน ตกแต่งปอม
ราคา ฿ 150
ร้าน นวมินทร์หนังสือมือสอง
11 ต.ค. 2559 08:47:03เสื้อโค้ทไหมพรมถักลายนูน มีฮู้ด แต่งปอมใหญ่ บุขนแกะทั้งตัว

JU4387 เสื้อโค้ทไหมพรมถักลายนูน มีฮู้ด แต่งปอมใหญ่ บุขนแกะทั้งตัวWeight 1200 g.เสื้อโค้ทแฟชั่นกันหนาวสไตล์เกาหลี น่ารัก หวาน ๆ ค่ะเนื้อผ้าไหมพรมอนานุ่มถักลายนูนสวยเหมือนแบบ มีฮู้ด แขนยาว ผ่าหน้าแบบติดกระดุมได้ตลอดความยาวเสื้อ มีสายไว้สำหรับผูกโบว
ราคา ฿ 1,150
ร้าน NamTarnSai
1 มี.ค. 2559 11:14:52


Tag : เสื้อโค้ทไหมพรม , เสื้อโค้ทแฟชั่น , เสื้อถักลายนูน , เสื้อบุขนแกะทั้งตัว


ขาย กรงพับได้แสตนเลสแท้ กว้าง 63 x ลึก 44 x สูง 52 cm. ซม. ส่งฟรี

ดรอง ถาดรองพลาสติก กลอน กลอนเลื่อนล็อคพิเศษ สัตว์เลี้ยงเปิดเองไม่ได้ ประตู บานเปิดใหญ่ 1 บาน เปิดด้านบน 1 บาน ขนาด กว้าง 63 x ลึก 44 x สูง 52 cm. ซม. เหมาะสำหรับสุนัขพันธุ์ ชิวาวา ชิทสุห์ ยอร์คเชียร์ ปอมเมอเรเนียน พุดเดิ้ล ทอยส์ และ สุนัขพันธุ์เล็ก ราคา 1600 บาท บริการจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 087-5036669 คุณ แน็ต Line nat.pangpond
ราคา ฿ 1,600
23 ต.ค. 2563 11:22:49


Tag : กรงแสตนเลสพับได้ , กรงใส่สุนัข พับได้ , กรงสุนัขแสตนเลสปั๊มลม , กาแฟลดน้ำหนัก , โลชั่นมะหาด , ที่นอนยางพารา , สบู่มาดามเฮง , ลงประกาศฟรี , ซื้อของออนไลน์ , ถังไม้ , พาเลท , ทัวร์จีน , ทัวร์ญี่ปุ่น , ฟิบฟอบ , พัดลมไอน้ำ , เพียวไวท์ , พระลือ , ลวดเชื่อมไฟฟ้า , ขายรถป๊อป , แป้งโฟมเกาหลี , reduce 15 mg , โลชั่นมะเฟือง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์