บริการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม และ สัมมนา ADD B ZONE ให้คำปรึกษาและออกแบบ กิจกรรมทุกหัวข้อ

฿ไม่ระบุ
ชื่อผู้ประกาศ : ภัทร

เบอร์โทรศัพท์ : 0890565822

โทรศัพท์มือถือ : 0890565822

ที่อยู่ : 91/416 ม.11 ต.บางนมโค อ.เสนา

การติดต่ออื่นๆ : 0890565822 ภัทร

รายละเอียดสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ด บี โซน บริการรับจัดกิจกรรมกลุ่ม ฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร รูปแบบใหม่ โดยวิทยากรคนรุ่นใหม่ ปฏิรูปกิจกรรมแบบใหม่ๆ ไม่น่าเบื่อ แอ็ดเวนเจอร์ ทีมบิวดิ้ง ไม่ต้องเต้นไก่ย่าง/ไม่ต้องถูกแกล้ง/ไม่ต้องโดนทําโทษ/ไม่เสียฟอร์ม/ไม่หน้าแตก/ไม่บังคับขู่เข็ญ เราพัฒนาแล้วเพื่อให้เข้ากับองค์กรยุคใหม่ ที่ต้องการ ปรัชญาการทํางาน ต่อยอดความรู้เพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เข้ากับงาน และพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องหน่วยงาน องค์กร บริษัท โรงงาน สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาเข้ารับการอบรมสัมมนา จะได้ประโยชน์ในเรื่องการบริหารงานบุคคล ให้เข้าใจการทำงานเป็นทีม (Team building) และสามารถต่อยอดจากความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร ให้เกิดเป็นทีมรู้วิธีการจัดการ การบริหาร การจัดการด้านบุคคลากร ให้ทำงานเป็น Teamwork เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ทำให้เกิด Team spirit ก่อให้เกิดความสำเร็จ และความภูมิใจร่วมกันในองค์กรเป็น Team success ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร เรามีความชำนาญ ในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถเลือกสถานที่ต่างๆ ได้ เป้าหมายของเราคือ ช่วยพัฒนาบุคลากร ให้รู้จักและเข้าใจตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อความสำเร็จ ช่วยให้กล้าตัดสินใจทำสิ่งที่ยาก และปรารถนาที่จะมีความสำเร็จ การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้ได้ประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ยากที่จะทำได้ในห้องเรียน หรือเรียนจากนักพูดที่เก่ง โดยปกติแล้วผู้เรียนจะเรียนรู้เพียง 23% ของเนื้อหาที่สอนจากการได้ฟัง 43% โดยการฟังและเห็น แต่จะได้ถึง 70% จากการได้ปฎิบัติ หลักสูตรของเรา เหมาะสำหรับ บริษัท, หน่วยงาน, โรงเรียน, หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีจำนวนตั่งแต่ 10 คนขึ้นไป มีผู้คนทุกวัย ทุกขนาดรูปร่าง ตั้งแต่อายุ 14-60 ปี หลักสูตร Add b zone คือการจำลองสถานการณ์ที่จะเปิดเผยศักยภาพของบุคลากรของคุณ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กิจกรรมได้เข้าไปพัฒนาทักษะและทัศนคติต่างๆ ที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อให้พร้อมในการแข่งขันของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเน้นการยกระดับศักยภาพบุคลากรในเรื่องหลักๆดังนี้

>การทำงานแบบเป็นทีม Team Building

>การพัฒนาองค์ Organization Development

>ทีมและการสื่อสารที่ดี Team Communication

>การวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกัน Analytical & Problem Solving

>ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันหรือทักษะระหว่างบุคคล Interpersonal

>พัฒนาความสามารถหลัก Competency

> เข้าใจจริงถึงการทำงานเป็นทีม Team Work

>การบริหารเวลา Time Management

>การสร้างความไว้วางใจ Trust Development

>การพัฒนาทักษะของผู้นำ Leadership skill

>การแก้ปัญหา Problem Solving

>การจัดการในภาวะวิกฤติ Crisis Managment

>การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง Self Confidence

>องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organizationtrainingbuildingteamอบรมspiritพัฒนาองค์กรสัมมนารับจัดอบรมสัมมนาเข้าค่ายพัฒนาบุคลากร
สินค้าแนะนำ
บทความ