เว็บไซต์ PlazaThai.com ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ จึงขอเรียนให้ทราบถึงข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

1. การใช้งานเว็บไซต์ของ PlazaThai.com จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ PlazaThai.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "PlazaThai.com"

2. ผู้ใช้บริการ PlazaThai.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ขายสินค้า และ/หรือบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย"

3. ผู้ใช้บริการ PlazaThai.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ"

4. PlazaThai.com หมายถึง สื่อกลางสำหรับ "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" เท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายและ/หรือบริการ ของ "ผู้ขาย" ตามข้อมูล ที่ปรากฎใน PlazaThai.com แต่อย่างใด

5. การติดต่อซื้อขายและ/หรือบริการจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่าง "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" ดังนั้น PlazaThai.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม และ "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" ยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา ต่อ บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ของ PlazaThai.com ในทุกกรณี

6. PlazaThai.com ขอสงวนสิทธิในการ แก้ไข และ/หรือ ลบ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของ "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" ที่เผยแพร่บน PlazaThai.com ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วน ตามที่ PlazaThai.com เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และPlazaThai.comไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

7. ข้อผิดพลาด และ/หรือ ข้อบกพร่อง ที่เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) และ/หรือ ระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เครื่องเซิร์ฟเวอร์) และ/หรือ ความเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ และเกิดความเสียหาย ต่อเนื้อหา รูปภาพ ข้อมูล ในเว็บไซต์ PlazaThai.com ทางPlazaThai.comขอสงวนสิทธิไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

8. "ผู้ขาย" และ/หรือ "ผู้ซื้อ" จะต้องไม่กระทำการอันใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของ PlazaThai.com และ/หรือ บุคคลภายนอก

9. PlazaThai.com ขอสงวนสิทธิในการ แก้ไข และ/หรือ ลบ และ/หรือ ระงับ ข้อความ และ/หรือ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ลิขสิทธิ์ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน PlazaThai.comไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

10. PlazaThai.com มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแล ผู้ใช้บริการยอมรับว่า PlazaThai.com ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

11. PlazaThai.comขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นๆแล้ว โดยจะประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ผู้บริการทราบผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ PlazaThai.comนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ PlazaThai.comอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

13. การพิจารณาดำเนินการใดๆก็ตามในทุกกรณีของ PlazaThai.com ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใช้บริการ เข้าใจและยอมรับตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา ต่อ บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ของ PlazaThai.comในทุกกรณี

ทั้งนี้ PlazaThai.com สงวนสิทธิที่จะถือว่า การเยี่ยมชม และ/หรือการใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ PlazaThai.comกำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
บทความ