ส่งเร็วทันใจ#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60 127อัตราปี60

฿399
ชื่อผู้ประกาศ : parinya

เบอร์โทรศัพท์ : 0884977046

โทรศัพท์มือถือ : 0884977046

ที่อยู่ : กทม

รายละเอียดสินค้า

ส่งเร็วทันใจ#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60 127อัตราปี60

http://xn--12cgajb4f3ajbc7exa2gal9ab1ekc1g2a.blogspot.com/

ตำแหน่งนิติกร#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60

- mp3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- mp3 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบวิชากฎหมายลักษณะพยานแก้ไขฉบับ 2551

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

- พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60

- ตัวอย่างการจัดทำบัญชีของส่วนราชการ

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- หลักการและนโยบายบัญชี

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- สรุปเนื้อหาบัญชีเบื้องต้น_แนวข้อสอบ

- แนวข้อสอบการบัญชี

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

- การประชาสัมพันธ์

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- คู่มือสอบการจัดทำแผนงานและโครงการ

- ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

ตำแหน่งบุคลากร#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบบุคลากร

- ข้อสอบการบริหารงานบุคลากร

- การพัฒนาระบบราชการ

- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

- คู่มือสอบการจัดทำแผนงานและโครงการ

- ข้อสอบทฤษฎีและแนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล

- การพัฒนาระบบราชการ

- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

- การบริหารงบประมาณ

- การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)

- การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

- แนวข้อสอบระบบเครือข่าย

- แนวข้อสอบเครือข่ายไร้สาย

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming

- ข้อสอบการพัฒนาระบบงาน _Web Application_

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- ข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- สรุปเนื้อหาบัญชีเบื้องต้น_แนวข้อสอบ

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

เอกสารส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399.-

สนใจเอกสารกรุณาชำระเงินตามรายละเอียดด้านล่างครับ

ต่อทางinbox https://www.facebook.com/terbtopanit/messages

#แนวข้อสอบเก่ากรมบังคับคดี60

โทร0884977046

IDline:parinya.su

ชำระเงินบัญชีกสิกร 3662509263 ปริญญา สุโพธิ์ ราคา399.-แนวข้อสอบข้อสอบเก่าแนวข้อสอบเก่ากรมบังคกรมบังคับคดี60
สินค้าแนะนำ
บทความ